Study of alkali activated slag as alternative pavement binder

Amsterdam [u.a.] / Elsevier Science (2018) [Fachzeitschriftenartikel]

Construction and building materials
Band: 186
Seite(n): 626-634

Autorinnen und Autoren

Ausgewählte Autorinnen und Autoren

Sun, Zengqing
Lin, Xiaochen
Liu, Pengfei
Wang, Dawei
Vollpracht, Anya

Weitere Autorinnen und Autoren

Oeser, Markus

Identifikationsnummern